รับสมัครสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย
เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย
****************

      ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี มีความประสงค์ จะรับสมัครสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน ๕ อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน ๒ อัตรา

สอบราคาจ้างเหมาตามโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาตำบล ม.11


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาตามโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาตำบล หมู่ที่ ๑๑ บ้านวังพลับ ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
-----------------------------------------------------------------------

      ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาตำบล หมู่ที่ ๑๑ บ้านวังพลับ ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย นั้น ราคากลางในการจัดจ้างในครั้งนี้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๕๐,๐๐๐ บาท (-สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางหมู่ 7

สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกลำห้วยยาง


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาตามโครงการขุดลอกเปิดทางน้ำแหล่งน้ำสาธารณะลำห้วยยาง หมู่ที่ ๕ บ้านหนองขานาง ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
-----------------------------------------------------------------------

      ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการขุดลอกเปิดทางน้ำแหล่งน้ำสาธารณะลำห้วยยาง หมู่ที่ ๕ บ้านหนองขานาง ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ขนาดกว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๔,๓๐๐ เมตร ปริมาตรดินขุด ๓๘,๗๐๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด (ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอยกำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย นั้น ราคากลางในการจัดจ้างในครั้งนี้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๕๙๓,๐๐๐ บาท (-หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน-)

หน้า 108 จาก 108

108
ถัดไป
สุดท้าย
http://www.thakoy.go.th/site/
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

QR Code
อบต.ท่าคอย
 


ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.ท่าคอย

คุณพอใจ อบต.ท่าคอย ด้านใด

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ ลิขสิทธิ์ © 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-706-380