TEXT_SIZE

สภาพทั่วไป อบต.ท่าคอย

ที่ตั้งและอาณาเขต


       ทิศเหนือ ติดต่อกับ เทศบาลตำบลท่ายาง
       ทิศใต้ ติดต่อกับ เทศบาลตำบลท่ายาง
       ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เทศบาลตำบลท่ายาง
       ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เทศบาลตำบลท่าไม้รวก, เทศบาลตำบลท่ายาง

ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ
      องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย เป็นที่ราบลุ่ม มีคลองชลประทานไหลผ่าน จำนวน ๑ สาย ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร ทำนา ทำไร่ และทำสวนประชากร/ครัวเรือน
     ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอยมีทั้งหมด 2,441 คน แยกเป็นชาย 1,181 คน หญิง 1,260 คน 
     หมู่ที่   5 บ้านหนองขานาง มีประชากรทั้งหมด 1,032 คน แยกเป็นชาย 499 คน หญิง 533 คน จำนวนครัวเรือน 333 ครัวเรือน
     หมู่ที่   7 บ้านสระพระ มีประชากรทั้งหมด 288 คน แยกเป็นชาย 138 คน หญิง 150 คน จำนวนครัวเรือน 116 ครัวเรือน
     หมู่ที่ 10 บ้านหนองประดู่ มีประชากรทั้งหมด 462 คน แยกเป็นชาย 218 คน หญิง 244 คน จำนวนครัวเรือน 168 ครัวเรือน
     หมู่ที่ 11 บ้านวังพลับ มีประชากรทั้งหมด 659 คน แยกเป็นชาย 326 คน หญิง 333 คน จำนวนครัวเรือน 291 ครัวเรือน
     จำนวนครัวเรือน 908 ครัวเรือน  (ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม  2565)
    

หน่วยงานภาครัฐ 

                   


 

 

ลิขสิทธิ์ © 2561 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-706-380

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล