TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

สภาพทางสังคม อบต.ท่าคอย

หมู่บ้าน
       หมู่บ้านจำนวน 4 หมู่บ้าน จำนวน 672 หลังคาเรือน จำนวนประชากรในชุมชนรวม 2,209 คน

ศาสนา
        ผู้นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99 ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย
        ผู้นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 0 ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย
        ผู้นับถือศาสนาคริสต์ ร้อยละ 1 ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย
        ผู้นับถือศาสนาอื่น ๆ ร้อยละ - ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย

วัฒนธรรม/ประเพณี
       งานวันปีใหม่ จัดในวันที่ 1 มกราคม ของทุกปีโดยการตักบาตรอาหารแห้ง
       งานวันสงกรานต์  ตรงกับวันที่ 13 เมษายน ของทุกปี
       งานวันลองกระทง  ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12

การศึกษา
        องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอยได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขึ้น 1 ศูนย์ โดยขอใช้สถานที่ ของโรงเรียนบ้านหนองขานาง เด็ก จำนวน 35 คน ครูผู้ดูแลเด็กปฐมวัย จำนวน 1 คน
        มีโรงเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล แต่ยังไม่ได้รับการ ถ่ายโอนภารกิจ จำนวน 2 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านหนองขานาง และ โรงเรียนบ้านสระพระ

กีฬา นันทนาการ/พักผ่อน
       สนามกีฬาเอนกประสงค์ จำนวน  1  แห่ง
       สนามฟุตบอล จำนวน  2  แห่ง
       สนามบาสเกตบอล จำนวน  2  แห่ง
       สนามตระกร้อ จำนวน  1  แห่ง
       ห้องสมุดประชาชน จำนวน  -   แห่ง
       สวนสาธารณะ จำนวน  -   แห่ง
       สนามเด็กเล่น จำนวน  1  แห่ง
       สนามเปตอง จำนวน  2  แห่ง
       สนามฟุตซอล จำนวน  1  แห่ง

การสาธารณสุข
        โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (บ้านหนองขานาง) จำนวน 1 แห่ง


     

หน่วยงานภาครัฐ 

                    

ลิขสิทธิ์ © 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-706-380