TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

โครงสร้างพื้นฐาน อบต.ท่าคอย

     องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย ในอดีตใช้การเดินทาง ทางน้ำเป็นส่วนใหญ่ในการสัญจรไปมา และเป็นปัญหาในฤดูแล้งน้ำน้อยไม่สามารถเดินทางมาค้าขายได้สะดวก จึงทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ต้องอาศัยเดินทางตามคันนาหรือคันดินริมคลองแทนคลอง และด้วยการเจริญของท้องถิ่นและเศรษฐกิจจึงทำให้มีการทำถนนดินหรือลูกรังในสมัยแรก ๆ ซึ่งไม่ได้มาตรฐานทำให้เป็นหลุมเป็นบ่อเวลาฤดูฝนน้ำท่วมขังเพราะยังไม่มีระบบระบายน้ำ ฤดูแล้งก็มีแต่ฝุ่นละอองเป็นอันตรายต่อสุขภาพจิตและสุขภาพกายของประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย จึงได้ทำนุบำรุงทางน้ำ ทางบก ให้ดีขึ้นประชาชนได้รับความสะดวก สบาย มีทางที่ราบเรียบ มีไฟฟ้าสว่าง ทางน้ำได้ทำการขุดลอกคูคลอง และเก็บเศษขยะ วัชพืชทุกปี ปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย ได้ดำเนินการจัดสร้างถนนให้เป็น คสล. และลาดยาง ตลอดจนการจัดทำระบบระบายน้ำให้มากขึ้นเพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง ส่วนน้ำสำหรับบริโภคนั้น ประชาชนใช้น้ำประปาหมู่บ้าน ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอยเป็นผู้ดูแลและบริหารให้ประชาชนเอง ด้านไฟฟ้าองค์การบริหารส่วนตำบลได้จัดทำไฟฟ้าสาธารณะตามถนน และซอยต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีตลอดมา

การคมนาคม
     องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอยมีเส้นทางรอยต่อกับจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดใกล้เคียง จำนวน 2 สาย คือ
       ถนนเพชรเกษม ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4
       ถนนเลียบคลองชลประทาน
       ระยะทางจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอยไปจังหวัดเพชรบุรี 28 กิโลเมตร และ
       ระยะทางจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอยไปประจวบฯ 82 กิโลเมตร

แม่น้ำ/ลำห้วย
      คลองในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย มี 1 ลำห้วย คือ
       ลำห้วยยาง

การประปา
       จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปา 683 ครัวเรือน
       หน่วยงานเจ้าของกิจการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
       แหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาและแหล่งน้ำดิบสำรอง

การไฟฟ้า
       จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า 683 ครัวเรือน
       พื้นที่ที่ได้รับบริการไฟฟ้า ร้อยละของพื้นที่ทั้งหมด 100
       ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟฟ้าส่องสว่าง) ยังไม่ครอบคลุมถนนทุกสายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย

การสื่อสาร
     จำนวนโทรศัพท์ส่วนบุคคลในพื้นที่กี่หมายเลข -
     จำนวนโทรศัพท์สาธารณะในเขตพื้นที่กี่หมายเลข ๗ หมายเลข
     จำนวนชุมสายโทรศัพท์ในเขตพื้นที่และจำนวนเลขหมายที่สามารถให้บริการได้สูงสุด -
          ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข/ที่ให้บริการด้านไปรษณีย์ในพื้นที่ อยู่นอกเขต องค์การบริหาร ส่วนตำบล
     สถานีวิทยุกระจายเสียง/ สถานีวิทยุโทรทัศน์ในพื้นที่ (ถ้ามี) ไม่มี
     สื่อมวลชนในพื้นที่ เช่น หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ไม่มี
     ระบบเสียงตามสาย/หอกระจายข่าวในพื้นที่ให้บริการได้ครอบคลุมร้อยละ ๖๐ ของพื้นที่ทั้งหมด
     หน่วยงานที่มีข่ายวิทยุสื่อสารในพื้นที่ ปกครองอำเภอ ตำรวจ

ลักษณะการใช้ที่ดิน
       พื้นที่พักอาศัย, พื้นที่พาณิชย์กรรม    300  ไร่
       พื้นที่ตั้งหน่วยงานของรัฐ       6  ไร่
       สวนสาธารณะ/นันทนาการ      25  ไร่
       พื้นที่เกษตรกรรม 5,653  ไร่
       พื้นที่อุตสาหกรรม     -     ไร่
       พื้นที่ตั้งสถานศึกษา      10  ไร่
       พื้นที่ว่าง     -     ไร่


     

หน่วยงานภาครัฐ 

                    

ลิขสิทธิ์ © 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-706-380