TEXT_SIZE

บุคลากรสำนักปลัด อบต.ท่าคอยบุคลากรสำนักปลัดจ่าเอกศรายุทธ  คำเทศ
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดอบต.ท่าคอยจ่าเอกศรายุทธ  คำเทศ
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสายรุ้ง  มาคล้าย
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนปฏิบัติการ
 

นางอทิตา ป้องกัน
นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ
นายทรงศักดิ์  กลิ่นมาลี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 

นางสาวสมหญิง  คชพงษ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวสุภาวดี  ชูจิตต์
ครูผู้ดูแลเด็ก
 
 

นางวิไลลักษณ์  พ่วงพรม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 

นางสาวนริศรา  ช่วยเพ็ญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

นายสุภาพ  แพรเนียม
พนักงานขับรถยนต์
 

น.ส.มัทธนา นาคประดับ
  คนงาน

นายอธิพันธ์  ลมมา
คนงาน
 

นายพรพิพัฒน์ ชะเอมสินธิ์
คนงาน

นางสาวอัญชลี  กลิ่นหอม
คนงาน
 

นางสาวอนุสรา อ่ำครุฑ
แม่บ้าน
 
 
 

 

 

 

หน่วยงานภาครัฐ 

                   


 

 

ลิขสิทธิ์ © 2561 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-706-380

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล