TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

บุคลากรสำนักงานปลัด อบต.ท่าคอยบุคลากรสำนักปลัดนางสาววัชรินทร์ วัชราศรม
รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน
ปลัดอบต.ท่าคอย


นางสาววัชรินทร์ วัชราศรม
รองปลัดอบต.ท่าคอย


จ่าเอกศรายุทธ  คำเทศ
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสายรุ้ง  มาคล้าย
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนปฏิบัติการ
 

นางอทิตา ป้องกัน
นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ
นายทรงศักดิ์  กลิ่นมาลี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 

นางสาวสุภาวดี  ชูจิตต์
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวสมหญิง  คชพงษ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางวิไลลักษณ์  พ่วงพรม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 

นางสาวนริศรา  ช่วยเพ็ญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

นายสุภาพ  แพรเนียม
พนักงานขับรถยนต์
 

พรรณนิภาพร  เลี่ยมงูเหลือม
ผู้ดูแลเด็ก(คนงาน)

นายอธิพันธ์  ลมมา
คนงาน
 

นายพรพิพัฒน์ ชะเอมสินธิ์
คนงาน

นายณัฐวุฒิ  เจียมดี
คนงาน
 

นางสาวอัญชลี  กลิ่นหอม
คนงาน

นายปิยชนน์  เจียมดี
คนงาน
 

นางสาวอนุสรา อ่ำครุฑ
แม่บ้าน

นายจารุพงศ์  แก่นทอง
พนักงานจ้างเหมา
 

นายชูศักดิ์  เลิศเวช
พนักงานจ้างเหมานายเกษม  คอยชื่น
ยาม
 

หน่วยงานภาครัฐ 

                    

ลิขสิทธิ์ © 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-706-380