TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

บุคลากรกองคลัง อบต.ท่าคอย
บุคลากรกองคลังนางแก้วตา  มหาสังข์
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางจิตรา  ชะเอมสินธิ์
นักวิชาการคลังชำนาญการ
 

นายพัลลภ  มาคล้าย
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ


น.ส.รจนา  ภู่เอี่ยม
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน


นางสาวภัทราวดี วัดรัด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
 

น.ส.มณฑิตา  ประทุมเทือง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี
หน่วยงานภาครัฐ 

                    

ลิขสิทธิ์ © 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-706-380