TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

บุคลากรกองช่าง อบต.ท่าคอย
บุคลากรกองช่าง


นายยอด  ผ่องภักต์
ผู้อำนวยการกองช่างนายณรงค์  ใจกล้า
นายช่างโยธา
 

- ว่าง -
เจ้าพนักงานธุรการ


นายอนุชา  พราหมณ์ชื่น
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า


นายวัชรินทร์  มันผึ้ง
พนักงานจ้างเหมา
 

นายวิชิต จับชื่น
พนักงานจ้างเหมา
 
 
 

นายเอกลักษณ์ อ่อนโน้มนวย
พนักงานจ้างเหมา
 

นายธวัชชัย  ไขศรี
พนักงานจ้างเหมา

นายสมภพ  หวานมาก
พนักงานจ้างเหมา
 

นายพนม  พระศิลชัย
พนักงานจ้างเหมา

นายชาญศักดิ์  พ่วงทอง
พนักงานจ้างเหมาหน่วยงานภาครัฐ 

                    

ลิขสิทธิ์ © 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-706-380