TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าคอย


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศการทาสัญญาซื้อขาย อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ให้แก่โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย งานพัสดุ 232
2 ประกาศการทำสัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านวังพลับ (ซอยร่วมใจ ช่วงที่ 3) ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี งานพัสดุ 27
3 ประกาศการทำสัญญาจัดซื้อเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ งานพัสดุ 73
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย เรื่อง การทำสัญญาจ้างออกแบบรายการก่อสร้างโครงการก่อสร้าง จำนวน ๔ โครงการ งานพัสดุ 55
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งานพัสดุ 65
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งานพัสดุ 159
7 ประกาศการทำสัญญาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งานพัสดุ 74
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย เรื่อง การทำสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสำนักองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี งานพัสดุ 300
9 ประกาศการทำสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองประดู่ ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี งานพัสดุ 242
10 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564) งานพัสดุ 274
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย เรื่อง การทำสัญญาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายบุ้ง) หมู่ที่ 11 บ้านวังพลับ ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี งานพัสดุ 310
12 ประกาศการทำสัญญาจ้างก่อสร้าถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 บ้านสระพระ ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี งานพัสดุ 421
13 ประกาศกการทำสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมประตูปิด - เปิดน้ำลำห้วยยาง หมู่ที่ 5 บ้านหนองขานาง งานพัสดุ 89
14 ประกาสการทำสัญญาจ้างออกแบบรายการก่อสร้างโครงการก่อสร้าง จำนวน ๔ โครงการ งานพัสดุ 105
15 ประกาศการทำสัญญาจ้างเหมาปรับปรุงเสียงตามสายภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย หมู่ที่ ๗ , ๑๐ และ ๑๑ ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี งานพัสดุ 187
16 ประกาศการทำสัญญาจัดซื้ออาหารเสริม (นม ) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563.doc งานพัสดุ 79
17 สัญญาจ้างทั่วไปในการจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอย งบประมาณ พ.ศ. 2564 งานพัสดุ 2140
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย เรื่อง การทำสัญญาซื้อขายในการจัดซื้อดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย งานพัสดุ 58
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย เรื่อง การทำสัญญาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งานพัสดุ 184
20 ประกาศการทำสัญญาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายป่าไม้) หมู่ที่ 11 บ้านวังพลับ งานพัสดุ 69
21 ประกาศการทำสัญญจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.7 บ้านสระพระ งานพัสดุ 102
22 ประกาศการทำสัญญาดาดเหมืองคอนกรีต (จากไร่นายณรงค์ คำเทศ ถึงไร่นายสังวาล เพชรแย้ม) หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองประดู่ งานพัสดุ 266
23 ประกาศการทำสัญญาจัดซื้ออาหารเสริม (นม ) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปี 2563 งานพัสดุ 2824
24 ประกาศการทำสัญญาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหลังยูเนี่ยนบ้านหนองขานาง) หมู่ที่ 5 บ้านหนองขานาง งานพัสดุ 92
25 ประกาศการทำสัญญาจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV งานพัสดุ 184
26 ประกาศการทำสัญญาจ้างทั่วไปในการจ้างเหมาจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งานพัสดุ 634
27 ประกาศการทำสัญญาดาดเหมืองคอนกรีต (บริเวณบ้านนายสำเริง รวยรุ่ง ถึงบ้านนางหาด บ้านหัวเกาะ) หมู่ที่ 5 บ้านหนองขานาง งานพัสดุ 510
28 ประกาศการทำสัญญาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายศพต.) หมู่ที่ 11 บ้านวังพลับ งานพัสดุ 442
29 ประกาศการทำสัญญาจ้างทั่วไปในการจ้างเหมาเช่ารถโดยสารปรับอากาศเพื่อไปศึกษาดูงาน งานพัสดุ 2255
30 ประกาศการทำสัญญาถนน คสล. (สายบ้านนายยด จัดกลั่น) ม.7 บ้านสระพระ งานพัสดุ 113

หน้า 1 จาก 5

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

หน่วยงานภาครัฐ 

                    

ลิขสิทธิ์ © 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-706-380