TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าคอย


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศการทำสัญญาซื้อขาย อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ให้แก่โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย งานพัสดุ 54
2 ประกาศการทำสัญญาซื้อขายห้องน้ำสำเร็จรูปพร้อมติดตั้ง ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี งานพัสดุ 62
3 ประกาศการทำสัญญาซื้อขายวัสดุก่อสร้าง ซื้อดินลูกรังภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี พร้อมปรับเกลี่ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 69
4 ประกาศการทำสัญญาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งานพัสดุ 132
5 ประกาศการทำสัญญาจ้างกำจัดวัชพืชและผักตบชวาภายในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี งานพัสดุ 128
6 ประกาศการทาสัญญาซื้อขาย อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ให้แก่โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย งานพัสดุ 300
7 ประกาศการทำสัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านวังพลับ (ซอยร่วมใจ ช่วงที่ 3) ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี งานพัสดุ 75
8 ประกาศการทำสัญญาจัดซื้อเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ งานพัสดุ 315
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย เรื่อง การทำสัญญาจ้างออกแบบรายการก่อสร้างโครงการก่อสร้าง จำนวน ๔ โครงการ งานพัสดุ 104
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งานพัสดุ 133
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งานพัสดุ 333
12 ประกาศการทำสัญญาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งานพัสดุ 125
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย เรื่อง การทำสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสำนักองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี งานพัสดุ 363
14 ประกาศการทำสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองประดู่ ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี งานพัสดุ 299
15 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564) งานพัสดุ 319
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย เรื่อง การทำสัญญาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายบุ้ง) หมู่ที่ 11 บ้านวังพลับ ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี งานพัสดุ 382
17 ประกาศการทำสัญญาจ้างก่อสร้าถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 บ้านสระพระ ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี งานพัสดุ 474
18 ประกาศกการทำสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมประตูปิด - เปิดน้ำลำห้วยยาง หมู่ที่ 5 บ้านหนองขานาง งานพัสดุ 139
19 ประกาสการทำสัญญาจ้างออกแบบรายการก่อสร้างโครงการก่อสร้าง จำนวน ๔ โครงการ งานพัสดุ 176
20 ประกาศการทำสัญญาจ้างเหมาปรับปรุงเสียงตามสายภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย หมู่ที่ ๗ , ๑๐ และ ๑๑ ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี งานพัสดุ 233
21 ประกาศการทำสัญญาจัดซื้ออาหารเสริม (นม ) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563.doc งานพัสดุ 176
22 สัญญาจ้างทั่วไปในการจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอย งบประมาณ พ.ศ. 2564 งานพัสดุ 2996
23 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย เรื่อง การทำสัญญาซื้อขายในการจัดซื้อดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย งานพัสดุ 123
24 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย เรื่อง การทำสัญญาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งานพัสดุ 247
25 ประกาศการทำสัญญาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายป่าไม้) หมู่ที่ 11 บ้านวังพลับ งานพัสดุ 108
26 ประกาศการทำสัญญจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.7 บ้านสระพระ งานพัสดุ 149
27 ประกาศการทำสัญญาดาดเหมืองคอนกรีต (จากไร่นายณรงค์ คำเทศ ถึงไร่นายสังวาล เพชรแย้ม) หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองประดู่ งานพัสดุ 308
28 ประกาศการทำสัญญาจัดซื้ออาหารเสริม (นม ) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปี 2563 งานพัสดุ 3093
29 ประกาศการทำสัญญาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหลังยูเนี่ยนบ้านหนองขานาง) หมู่ที่ 5 บ้านหนองขานาง งานพัสดุ 140
30 ประกาศการทำสัญญาจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV งานพัสดุ 245

หน้า 1 จาก 5

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

หน่วยงานภาครัฐ 

                    

ลิขสิทธิ์ © 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-706-380