TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าคอย


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 15
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าตามโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ ๑๐ จำนวน ๓ รายการ งานพัสดุ 10
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากวาตภัย งานพัสดุ 9
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 และ 11 ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 27
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ชนิดใช้มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ ๔๕๐ ลิตรต่อนาที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 20
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งภายในสำนักงาน อบต.ท่าคอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 31
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านหนองขานาง (ถนนสายบ้านนายแป๊ะ ถึง สายหนึ่ง) ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 20
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 18
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๔รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 28
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 23
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยจัดซื้อแผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จ และเสาคอนกรีตสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 32
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองขานางสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 29
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 22
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 18
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองขานาง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 33
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมฝายเก็บน้ำ หมู่ที่ ๑๑ บ้านวังพลับ ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 41
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมแนวป้องกันการกัดเซาะตลิ่งเลียบลำห้วยยาง หมู่ที่ ๕ บ้านหนองขานาง ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 37
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงยังชีพสำหรับผู้กักตัวกรณีเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จำนวน ๑๘ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 28
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 28
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย จำนวน ๔๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 33
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำซุ้มกิจกรรมส่งเสริมความรู้ การท่องเที่ยวตลอดจนศิลปวัฒนธรรมของพื้นที่ ตามโครงการเข้าร่วมจัดกิจกรรมในงานมหกรรมการเกษตรและของดีท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 28
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกบูทแสดงสินค้าและพื้นถิ่น ของหมู่ ๑๑ บ้านวังพลับ ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ตามโครงการเข้าร่วมจัดกิจกรรมในงานมหกรรมการเกษตรและของดีท่ายาง ในวันที่ ๒๘ และ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 122
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกบูทแสดงสินค้าและพื้นถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย ตามโครงการเข้าร่วมจัดกิจกรรมในงานมหกรรมการเกษตรและของดีท่ายาง ในวันที่ ๓๐ และ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 30
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกบูทแสดงสินค้าและพื้นถิ่น ของหมู่ ๗ บ้านสระพระ ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ตามโครงการเข้าร่วมจัดกิจกรรมในงานมหกรรมการเกษตรและของดีท่ายาง ในวันที่ ๓ และ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 26
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกบูทแสดงสินค้าและพื้นถิ่น ของหมู่ ๕ บ้านหนองขานาง ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ตามโครงการเข้าร่วมจัดกิจกรรมในงานมหกรรมการเกษตรและของดีท่ายาง ในวันที่ ๕ และ ๖ เมษายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 42
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกบูทแสดงสินค้าและพื้นถิ่น ของหมู่ ๑๐ บ้านหนองประดู่ ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ตามโครงการเข้าร่วมจัดกิจกรรมในงานมหกรรมการเกษตรและของดีท่ายาง ในวันที่ ๑ และ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 42
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 38
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 28
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย จำนวน ๓๕ รายการ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 117
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมท่อ PE สำหรับสูบน้ำดิบ หมู่ที่ ๑๑ บ้านวังพลับ ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 26

หน้า 1 จาก 11

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

หน่วยงานภาครัฐ 

                    

ลิขสิทธิ์ © 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-706-380