TEXT_SIZE

คำสั่ง / ประกาศ อบต.ท่าคอย

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ร.ส.1)ประจำปี 2567 จนท.ประชาสัมพันธ์ 317
2 เ รื่ อ ง บั ญ ชี ร า ย ก า ร ที่ ดิ น แ ล ะ สิ่ ง ป ลู ก ส ร้ า ง ( ภ . ด . ส . ๓ ) ป ร ะ จ ําปี พ . ศ . ๒ ๕ ๖ ๗ จนท.ประชาสัมพันธ์ 966
3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งานพัสดุ 362
4 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย สมัยที่ 4 จนท.ประชาสัมพันธ์ 171
5 กำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย สมัยที่ 4 จนท.ประชาสัมพันธ์ 191
6 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ครอบครองที่ดินรกร้างว่างเปล่า เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน จนท.ประชาสัมพันธ์ 373
7 ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ จนท.ประชาสัมพันธ์ 308
8 กำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย สมัยที่3 ครั้งที่ 2 จนท.ประชาสัมพันธ์ 186
9 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย สมัยที่ 3 คตรั้งที่ 2 จนท.ประชาสัมพันธ์ 177
10 ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 จนท.ประชาสัมพันธ์ 154

หน้า 1 จาก 3

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

หน่วยงานภาครัฐ 

                   


 

 

ลิขสิทธิ์ © 2561 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-706-380

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล